Bæredygtighed, natur og rekreative tiltag

BÆREDYGTIGHED, NATUR & REKREATIVE TILTAG

Skive Kommune skal fortsætte arbejdet med at blive en grøn og bæredygtig kommune. Den grønne omstilling skal drives af teknologiske fremskridt. Læs mere om mit syn på bæredygtighed HER.


Vi skal, i tæt samarbejde med borgere og lodsejere, fortsætte forbedringen af vores natur med blandt andet nye vådområder, flere læhegn og mere skov til fordel for dyr, planter og mennesker. Udviklingen skal tage hensyn til, at Skive Kommune har noget af Danmarks bedste landbrugsjord, hvor der fortsat skal foregå en effektiv produktion. Læs mere om mit syn på natur HER.


Det er meget vigtigt at skabe endnu bedre muligheder for, at man kan komme ud og opleve landskabet og naturen. Det skal ske med nye rekreative tiltag og forbedring af de eksisterende. Læs mere om mine idéer om det rekreative HER.
BÆREDYGTIGHED


Bæredygtighed er mange ting, men en stor del af bæredygtighedstanken kan knyttes til den grønne omstilling. I Skive Kommune er vi i den grad med på vognen med forskellige kommunale mål og strategier som f.eks. målet om at blive selvforsynende med grøn energi i 2030, som vi allerede er godt på vej imod. Et kæmpe bidrag i den retning er de store vindmøller, der snart kommer syd for GreenLab langs A26. Der ud over er der ansøgninger om en del solcelleparker. Min holdning til vindmøller er, at vi, i grove træk, skal friholde de kystnære områder og de områder, hvor der ikke er vindmøller i dag. For mig vægter de landskabelige værdier meget højt i disse områder, og i min verden er kæmpevindmøller ikke forenelige med den landskabelige ro, man netop finder i de nævnte områder.

I princippet har jeg den samme holdning til solceller, men her vægter problemet med inddragelsen af god landbrugsjord også højt. Jeg synes, det er oplagt med solceller i nærheden af GreenLab og i forbindelse med de nye møller. Solceller har også den fordel, at hvis vi sikrer rigeligt med beplantning omkring og gør en indsats for biodiversiteten mellem cellerne, så kan de faktisk være med til at øge naturværdierne i mange områder.


Den grønne omstilling skal også være økonomisk bæredygtig og må ikke gøre os fattigere som samfund ! - Naturligvis skal vi alle tænke os bedre om og vælge de gode personlige løsninger, men i det store billede skal det foregå ved hjælp af teknologiske fremskridt og nye måder at udnytte resurser og energi på. Her har vi jo et guldæg i GreenLab, som kan tiltrække de virksomheder og nye idéer, som kan være med til at bære udviklingen hen mod et mere bæredygtigt samfund.

Jeg køber ikke præmissen om, at bæredygtighed er ensbetydende med, at vi skal blive fanatiske og se skævt til kødspisere eller konventionelt landbrug. Bæredygtighed er nemlig også at udnytte vores gode produktionsarealer effektivt for derved at give mere plads til naturen på mindre gode jorder. Specielt i Salling har vi noget af Danmarks bedste landbrugsjord, og hvis man går ud og mener, at det hele skal være økologisk eller udlægges i natur, ja så gør vi både os selv og hele samfundet en bjørnetjeneste, hvis du spørger mig.NATUR


I Skive har vi naturen lige uden for døren og højt til himlen. Fjorden, skoven, heden, markerne og frisk luft i rigelige mængder. Et utroligt afvekslende landskab fra molerskrænterne på Fur. Til Vestsallings barske og forblæste kyster.  De vidtstrakte landbrugsområder i Salling med højt til himlen. Til de endeløse skov- og hedearealer i den sydlige del af kommunen og det frodige bakkede landskab i Østsalling og i Nordfjends. I sandhed en kommune, der indeholder det meste af Jyllands natur på et lille geografisk område. Jeg er vild med den variation, der findes, og de muligheder for friluftsaktiviteter, det giver.


Der er i de senere år gennemført en del naturgenopretning, hvor Spøttrup Sø, Brokholm Sø, Rettrupkær Sø og senest Jordbro Engsø kan nævnes. Forhåbentligt kommer der meget snart gang i et nyt gigantisk vådområdeprojekt i Skive/Karup Ådal, hvor vi får etableret et kæmpe vandspejl helt inde fra Dalgas-området og næsten ud til Flyndersø. Det vil give et boost til biodiversiteten, og fjorden vil fremover blive sparet for store mængder næringsstoffer. Samtidig vil der blive etableret nye stisystemer, som vil være med til at gøre den sydlige del af Skive by endnu mere attraktiv. Vi vil her efter faktisk have et sammenhængende decideret naturområde helt fra Tastum Sø til Sønder Lem Vig !
Specielt i Skive Fjord og Lovns Bredning ser vi fortsat problemer med iltsvind, og der er stadig meget, der kan gøres, selv om rigtigt meget skyldes fortidens synder. Derfor skal vi arbejde videre med nye vådområdeprojekter, og vi skal se positivt på mulighederne for at udnytte muslingeproduktion som et naturligt rensningsanlæg. Der har været meget snak om muslinger, og grundlæggende skal vi have mere lokal indflydelse på placeringen af nye anlæg. Men hvis man ønsker at fastholde en stor og stærk landbrugsproduktion på land (og det gør jeg !), hvor fra der altid vil ske udvaskning, så skal vi simpelthen udnytte muslingerne, som der i øvrigt også er arbejdspladser i.

I min verden kan vi sagtens tillade en mere intensiv landbrugsproduktion på de gode og egnede jorder, mens man andre steder skal ekstensivere eller helt udtage sårbare områder fra drift. Dette SKAL ske i samarbejde med- og i respekt for landbruget, der har så stor betydning for vores egn.


En af mine helt store drømme vil være at få Flyndersø gjort ren igen og dermed langt mere attraktiv. Søen er fra naturens hånd en af Danmarks reneste søer, men årtiers forurening betyder desværre stadig, at søen bliver til grøn algesuppe om sommeren. Også her er et samarbejde med Holstebro Kommune, og naturligvis lodsejeren af afgørende betydning.

Jeg drømmer også om mere skov, primært på de dårligere landbrugsjorder. Jeg er vild med skov, og skov er godt for miljøet, klimaet og ikke mindst det menneskelige sind. Jeg mener, at vi bør overveje, om vi fra kommunal side kan gøre mere for at skubbe på den udvikling.


Når vi udstykker nye bolig- og erhvervsområder, skal vi indtænke landskab og natur i planlægningen. Ud over respekten for det generelle landskabsbillede, kan det også være indarbejdelse af småsøer og kanaler, småskove og afgræsning. En erhvervsgrund eller grønne områder i nye udstykninger behøver ikke være en stor græsplæne, der bliver slået med en plænetraktor en gang i ugen – det kan sagtens suppleres med små pletter natur til glæde for øjet og biodiversiteten.

Vi skal også skubbe på for flere læhegn i det åbne land, der kan fungere som grønne korridorer for dyrelivet, og vi skal informere om de gode muligheder for tilskud til skovrejsning. Skov er godt for mange ting; CO2-regnskabet, grundvandet, dyrelivet, skovgæsten og i det hele taget en forskønnelse af vores landskab. På dette område skal vi klart forbedre dialogen med erhvervslivet og sætte os nogle kommunale mål.

Vi bliver nødt til at tænke os om, når vi inddrager nye arealer. Det er noget, vi kun kan gøre en gang. Jord og plads er med andre ord en begrænset resurse, som vi skal forvalte med omhu.


Områder med minimal lys- og støjforurening bliver desværre mere og mere sjældne i Danmark. Vi har nogle af dem i Skive Kommune. Det, at kunne se en stjernehimmel, eller kunne finde fuldstændig ro er et vigtigt gode, som vi også skal bevare.


Jeg tror på, at udvikling og forbedring af natur og landskab øger livsværdien, hvilket er med til at øge tilknytningen til området for nuværende borgere og giver folk ude fra lyst til at bosætte sig i Skive Kommune. Der behøver ingen modsætning være mellem vækst/udvikling og en god og alsidig natur, hvis vi blot gør det intelligent og tænker langsigtet.
REKREATIVE TILTAG


Adgang til- og formidling af naturen og landskabet bliver et vigtigere og vigtigere parameter, når folk skal vælge, hvor de skal slå sig ned. Og for os, der allerede bor her, er det med til at øge livskvaliteten helt enormt, at vi har så mange muligheder for at komme ud i naturen. 

Vi har rigtigt mange stier af forskellig art i Skive Kommune, men vi kan og skal stadig gøre meget mere for at gøre adgangen til naturen nemmere. Coronatiden har virkeligt fået mange menneskers øjne op for alt det, som vores landskab har at tilbyde, og hvor meget det kan styrke livskvaliteten og energien. Det gælder uanset, om man løber, går eller cykler.

Der ligger en opgave i at få skabt sammenhæng i vores stier og i at få nogle af stierne optimeret til en endnu højere kvalitet. Der er et kæmpe marked for vandreturisme, og folk efterspørger i høj grad kvalitet og overnatnings- og spisemuligheder.
Der har i mange år været snakket om en fjordsti, og det perspektiv, mener jeg, vi skal arbejde videre med, samtidig med, at der kvalitetsudvikles på enkelte lokale stier. I første omgang kan der relativt nemt skabes en sammenhæng mellem de mange eksisterende stier, hvis man enkelte steder går på kompromis med, at man skal bevæge sig langs mindre asfaltveje over kortere strækninger. Det kunne være fantastisk at få den sammenhæng, så vi kan sige, at man kan gå hele kommunen rundt (hvis man vil :-)) på en sammenhængende rute. Paralelt eller i anden omgang kan vi udvikle på at få hele stien til at foregå tæt på fjorden og uden for asfaltvej. Men det er en rigtig stor opgave, som kræver finansiering og ikke mindst en del driftskroner. Men det kan lade sig gøre!


Der arbejdes i disse år på at få godkendt Naturpark Flyndersø-Sdr. Lem Vig som egentlig naturpark. Det skal vi nu have helt i mål. Jeg har været med fra starten, da det hed Lokalpark og var med i gruppen, som udarbejdede den oprindelige strategi. Derfor er det lidt af et hjertebarn for mig, og jeg sidder i dag som byrådets repræsentant i Naturparkrådet. Det er en kæmpe mulighed for at skabe en fortælling om vores historie og landskab, som interesserer mange i- og uden for Skive Kommune. Derfor er jeg også virkeligt glad for, at det lykkedes at få sikret driftskroner til bevarelse af udstillingen, som findes i Flyndersø Mølle.


Rekreative tiltag er naturligvis også at forbedre vores haller og øvrige idrætsanlæg. Vi ligger helt i top blandt landets kommuner, når det kommer til det, og den position ser jeg gerne forsvaret. Derfor skal vi fortsat støtte de lokale foreningers mange gode idéer, som er med til at udbygge mulighederne for et fantastisk aktivt liv på vores egn !